Ga verder naar de inhoud

Inclusie en diversiteit op de werkvloer

Talenbeleid Statik


Vooraf

In een talenbeleid maken we afspraken over het taalgebruik op de werkvloer.

Het is belangrijk dat collega’s vlot met elkaar en/of met klanten kunnen communiceren zodat afspraken en boodschappen voor iedereen duidelijk zijn. Met de nodige zorg voor taaldiversiteit willen we bijdragen tot een stimulerende en positieve werkomgeving waar medewerkers met elkaar in gesprek gaan, vragen stellen en moeilijkheden durven aankaarten. Dit talenbeleid maakt deel uit van ons overkoepelend inclusie- en diversiteitsbeleid. De implementatie van dit talenbeleid is een dynamisch proces waarbij we als organisatie voortdurend bijleren en onze aanpak (re)construeren. Mocht je als collega, sollicitant of klant vragen of feedback hebben over ons talenbeleid, horen we het graag.

Gemeenschappelijke taal

Om goed te kunnen samenwerken hebben we een gemeenschappelijke taal nodig. De gemeenschappelijke taal bij Statik is momenteel Nederlands. Dit is onze voertaal omdat het vandaag de moedertaal is van het merendeel van onze collega’s.

Tegelijkertijd zijn we ons bewust van de meertaligheid in onze maatschappij en weten we dat velen opgroeien met een andere moedertaal dan het Nederlands. Bij Statik streven we naar een inclusieve werkplek, waar we verschillen erkennen, toestaan en respecteren. We willen daarom een open houding aannemen ten aanzien van elke moedertaal. Om bestaande digitale werkdocumenten toegankelijker te maken voor collega’s met een andere moedertaal onderzoeken we welke tools of plug-ins op de meest accurate en toegankelijke manier instant vertalingen kunnen aanbieden.

Communicatie tussen collega’s (interne communicatie)

De gemeenschappelijke taal bij Statik is tot op vandaag Nederlands. Dit betekent niet dat alle medewerkers perfect Nederlands moeten kunnen spreken of schrijven, noch dat de verantwoordelijkheid bij anderstalige collega’s komt te liggen. Voor het succesvol uitdragen van dit talenbeleid vragen we actieve inspanningen van alle Statik collega’s. (Zie ‘Wat verwachten we van Nederlandstalige collega’s?’ en ‘Wat verwachten we van anderstalige/laagtaalvaardige collega’s?’)

Communicatie met klanten en partners (externe communicatie)

Op vraag van de klant kan de communicatie in een andere taal dan het Nederlands verlopen. Collega’s die aan het project meewerken, maken onderling afspraken over wie de communicatie op zich neemt. Dit is een kans voor zowel Nederlandstalige als anderstalige collega’s om de rijkdom van meertaligheid te ontdekken en hierin te groeien. In praktijk is dit vandaag slechts voor enkele projecten het geval in het Engels. In zeer uitzonderlijke gevallen gaat een meeting door in het Frans. Collega’s zijn steeds vrij om aan te geven indien de taalkeuze niet comfortabel aanvoelt. We zoeken dan samen naar een alternatief, bijvoorbeeld door aan een andere collega te vragen om te ‘tolken’.

Selectieprocedure

Bij aanwerving ligt de focus op de motivatie en het potentieel van de sollicitant. Sollicitanten die zich (nog) niet vlot kunnen uitdrukken in het Nederlands, krijgen evenveel kansen om langs te komen voor een gesprek. Kennismakingsgesprekken voeren we doorgaans in het Nederlands, maar kunnen evengoed in een gemeenschappelijke taal anders dan het Nederlands doorgaan als dat voor de sollicitant comfortabeler is.

Om taalverwachtingen transparant te communiceren, zullen we in de toekomst eventuele vereiste taalkennis expliciet bij onze vacatures vermelden. (Zie ‘Wat is onze ambitie over 3 à 5 jaar?’)

Wat doet Statik?

Als een nieuwe collega bij aanvang (voorlopig) onvoldoende Nederlands spreekt of schrijft, maken we samen afspraken hoe we dit vaardigheidsniveau kunnen verhogen.

Opleiding / taalcoach

We stimuleren nieuwe collega’s die de Nederlandse taal nog onvoldoende vaardig zijn door hen te ondersteunen met opleidingen of het aanbieden van een taalcoach.

Een taalcoach komt langs op de werkvloer en begeleidt de collega bij het leren van Nederlands dat nodig is om goed te functioneren op de werkvloer. De coach betrekt het hele team erbij. Collega’s krijgen tips waardoor ze beter leren communiceren met de anderstalige medewerker en omgekeerd.

Welk traject we aanbieden en de duurtijd ervan, zal afhangen van het taalniveau, maar ook van de manier van leren. Iedereen leert anders. We gaan daarom samen op zoek naar de manier die het beste aanvoelt voor elke individuele collega.

Diverse teams

We zullen anderstalige collega’s altijd goed omringen door hen deel te laten uitmaken van een team met (vooralsnog) hoofdzakelijk Nederlandstalige collega’s. Om de open blik van het huidige Statikteam te bewaken en verder te stimuleren, organiseren we regelmatig interne opleidingen over inclusie en (talen)diversiteit. Zo bouwen we bewust aan een werkplek waar iedereen zichzelf kan zijn, kan groeien en we samen onze bedrijfscultuur verrijken.

Taalmentor

We maken duo’s van Nederlandstalige en anderstalige collega’s. De Nederlandstalige collega krijgt de rol van taalmentor die de anderstalige collega ondersteunt op de werkvloer.

Oefenkansen

Uiteraard leer je een nieuwe taal pas echt als je voldoende oefenkansen krijgt. Hier willen we ook maximaal op inzetten door o.a. te zorgen voor:

 • veel interactie

 • een veilige omgeving waarin het oké is om fouten te maken

 • gerichte feedback en ondersteuning waar nodig

Taalhulpmiddelen

Aan de hand van concrete situaties zullen we onderzoeken welke taalhulpmiddelen nodig zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld een basiswoordenboek of beeldwoordenboek opstellen met de meest voorkomende termen op de werkvloer, zodat we via beelden Nederlandstalige vaktermen kunnen aanleren. Hetzelfde geldt voor het gebruik van pictogrammen, foto’s, flowcharts … waar nodig.

Wat verwachten we van Nederlandstalige collega’s?

Van de teams en Nederlandstalige collega’s verwachten we dat ze correct Nederlands spreken, dialect vermijden en dat ze consequent zijn in het benoemen van plaatsen, voorwerpen …. kortom dat ze toegankelijke taal gebruiken.

We vragen Nederlandstalige collega’s om anderstalige of laagtaalvaardige collega’s actief te laten deelnemen aan vergaderingen. Dit kan door tijdens vergaderingen aandacht te besteden aan heldere taal en visuele ondersteuning via slides op een scherm. Stimuleer oefenkansen door aandachtig te luisteren en anderstalige collega’s niet expliciet te onderbreken of verbeteren. Fouten maken mag en helpt om (eventuele) spreekangst te overwinnen.

Als teamlead of taalmentor kan je belangrijke vergaderingen vooraf bespreken met anderstalige collega’s en achteraf bespreken hoe het gelopen is.

Ondersteun anderstaligen bij het deelnemen aan vrijblijvende activiteiten (zoals Statik social clubs) buiten de uren wanneer je merkt dat ze een drempel ervaren om hieraan deel te nemen.

Wat verwachten we van anderstalige/laagtaalvaardige collega’s?

We verwachten dat anderstalige/laagtaalvaardige collega’s bereid zijn inspanningen te leveren om het verwachte taalniveau te halen via een onderling overeengekomen traject.

Zeker in het begin kan actief deelnemen aan een vergadering of het voeren van een telefoongesprek spannend zijn. Daarom kunnen anderstalige/laagtaalvaardige collega’s vergaderingen of telefoongesprekken voorbereiden met hun teamlead of taalmentor.

Daag jezelf daarnaast uit om gebruik te maken van informele gelegenheden om je taalvaardigheden te oefenen.

Toekomstplannen

Wat is onze ambitie over 3 à 5 jaar?

Statik is een organisatie waarbij Nederlands de voertaal is. We zijn een Leuvense organisatie die niet internationaal, maar wel lokaal haar netwerk wil versterken om samen positieve impact na te streven. Daarbij willen we een inclusieve werkplek zijn waarbinnen collega’s met verschillende moedertalen zich welkom en betrokken voelen. Omwille van onze lokale verankering kiezen we ervoor om Nederlands als voertaal te behouden, maar hierbij bewust open te staan voor anderstaligen. Wanneer nieuwe collega’s (voorlopig) onvoldoende Nederlands spreken en schrijven, engageren we ons om hen ten volle te ondersteunen zodat zij hun taalvaardigheidsniveau gaandeweg kunnen verhogen.

 1. Doelstelling: Standaard taalverwachtingen communiceren in vacatures.
  Actie: We brengen per rol in kaart welke taalvaardigheden een collega nodig heeft of wat de vereiste taalkennis is. Hiervoor kijken we naar de ERK-berg (Europees Referentiekader voor Talen) als uitgangspunt.

 2. Doelstelling: Rol van taalmentoren binnen Statik definiëren
  Actie: We definiëren de rol van taalmentoren binnen Statik zodat zij exact weten wat er van hen verwacht wordt en hoe ze zich hiervoor kunnen voorbereiden en/of bijscholen.

 3. Doelstelling: Klare taal inbedden in onze werking
  Actie:
  We reiken tips & tricks aan om zowel collega’s als klanten te stimuleren om klare taal te gebruiken. We ondernemen stappen om hierover onze eigen kennis bij te schaven.

 4. Doelstelling: Vertalingen faciliteren
  Actie: Op dit moment is bijna alle communicatie van Statik in het Nederlands. Zowel intern als extern. We willen daarom op korte termijn onze Statik website vertalen. Daarnaast verkennen we welke tools of plug-ins op de meest accurate en toegankelijke manier instant vertalingen kunnen aanbieden voor collega’s met een andere moedertaal dan het Nederlands.