Ga verder naar de inhoud

Een digitale strategie en modern UX design voor vzw De Rand en hun zeven gemeenschapscentra

Vzw De Rand beheert heel wat verschillende websites om aan taalpromotie en gemeenschapsvorming te doen in de Brusselse Rand. Een nieuwe strategie en structuur moet hun doelgroep van anderstaligen op een toegankelijke manier

De resultaten in een notendop

  • Een nieuwe toptaakgerichte contentstructuur voor de hoofdwebsite De Rand om naast professionals, ook anderstaligen het aanbod te laten vinden
  • Een consistent en toegankelijk UX design voor de websites van de zeven gemeenschapscentra, die elk hun eigen kleuren en logo konden behouden
  • Een doorgedreven focus op een toegankelijk webontwerp en een eenvoudige indeling om anderstaligen te laten instappen in het verenigingsleven om al spelend Nederlands te leren

Vzw de Rand zet in op taalpromotie van het Nederlands en gemeenschapsvorming binnen de verschillende gemeenten van de Vlaamse Rand. De vzw coördineert daarvoor een aantal deelwerkingen en projecten, en beheert daarvoor verschillende websites. Toen de Rand in 2021 bij Statik aanklopte, was dat om de overkoepelende digitale strategie en de verschillende digitale dragers voor deelwerkingen en projecten grondig te evalueren en scherp te stellen. Samen vatten we een uitgebreid analysetraject aan, en hielden we alle bestaande communicatiekanalen tegen een kritisch daglicht.

Project info

Project

Analyse van de bestaande websites van vzw De Rand en het uitwerken van een nieuwe digitale strategie

Expertise

Online strategie, UX, webdesign, toegankelijkheid

Periode

2021 - heden
Overzicht van de 7 gemeenschapscentra

Vooral de tweespalt tussen de professionele doelgroepen en de particuliere doelgroep was een uitdaging: in 7 gemeenschapscentra richt de organisatie zich rechtstreeks op Nederlands- en anderstalige inwoners. Daar is het eerste doel om die mensen te laten deelnemen aan het lokale gemeenschaps- en verenigingsleven. Op die manier wordt ook het Nederlands ‘al spelend geleerd’.

Een nieuwe structuur voor de verschillende doelgroepen

De algemene website van de Rand bleek vooral bezocht door professionals (leerkrachten en onderwijsprofessionals, begeleiders in verenigingen, lokale besturen…), terwijl hij wel voor een groot stuk ook anderstaligen probeert te sturen naar gemeenschapsvorming via één van de 7 gemeenschapscentra. Dat laatste zorgde echter meer voor verwarring bij de eigenlijke bezoekers van de website, dan dat het anderstaligen aantrok.

De nieuwe digitale strategie maakt hier komaf mee, met als resultaat een zuiverder en helder verhaal en aanbod. Op de website van de Rand zelf focussen we op een veel meer gestructureerde en doorzoekbare manier op de vele materialen en informatie die de vzw aanbiedt ter inspiratie en ondersteuning van professionals die aan de slag willen gaan met de Nederlandse taal bij hun eigen doelgroep.

Een toegankelijk en herkenbaar design voor alle gemeenschapscentra

Omdat de werking van de 7 gemeenschapscentra min of meer hetzelfde stramien volgt, wordt hiervoor één website met verschillende visuele varianten ontwikkeld. We werkten op grafisch vlak trouwens een serieuze opfrissing uit van de bestaande huisstijl: basislogo’s en kleuren werden behouden, maar werden op een hedendaagse manier vertaald naar een toegankelijk digitaal ontwerp dat eenvoud en leesbaarheid voorop stelt. In het ontwerp van alle websites zochten we dan weer wel naar herkenbaarheid van het merk ‘de Rand’ alle projecten.

Voorbeeld gemeenschapscentrum De Muse
Voorbeeld gemeenschapscentrum De Zandloper

Jouw digitale strategie eens onder handen nemen?

Wij kijken er al naar uit.