Beslist.nl

Op naar een betere online koopervaring

Beslist.nl staat bekend als het grootste online winkelcentrum van de Lage Landen. Samen met hen zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om consumenten een betere online koopervaring te bieden.

Een grondige analyse van het aankoopproces en de customer journey van online shoppers was essentieel om het gebruiksgemak te verhogen. Aangezien tablets en smartphones een steeds grotere rol spelen in het online surfgedrag, hebben we per toestel een uniek responsive design uitgewerkt.

Kan analyse & UX design iets voor jou betekenen?

Een eenvoudig overzicht van de producten

De eenvoudige interface zorgt ervoor dat een bezoeker snel en efficiënt vindt wat hij/zij zoekt uit het assortiment van 25 miljoen producten. De resultaten mogen er zijn: maandelijks bezoeken miljoenen online shoppers uit België en Nederland de catalogus om prijzen te vergelijken en tot de beste deal te komen.

Beslist.nl
Léon Kramer - beslist.nl

De klant spreekt

Statik heeft ons prima geholpen met verschillende opdrachten op vlak van UX, design en front-end, in functie van het online winkelgemak voor consumenten voor zowel beslist.be als beslist.nl.

Léon Kramer beslist.nl